Bình Thuận: Xe cấp cứu hú còi đòi nợ, cả chung cư kinh hồn bạt vía vì tưởng bị cách ly

𝘏à𝘯𝘨 𝘵𝘳ă𝘮 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘵á 𝘩ỏ𝘢 𝘷ì 𝘵ưở𝘯𝘨 𝘮ì𝘯𝘩 𝘣ị 𝘤á𝘤𝘩 𝘭𝘺 𝘥ị𝘤𝘩 𝘣ệ𝘯𝘩!

Chiều 1-8, Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã yêu cầu tài xế xe cứu thương biển số 60B-01830 đưa phương tiện về trụ sở để làm rõ hành vi gây 𝘯á𝘰 𝘭𝘰ạ𝘯, ồ𝘯 à𝘰, 𝘮ấ𝘵 𝘵𝘳ậ𝘵 𝘵ự 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘶 𝘥â𝘯 𝘤ư.

Trước đó khoảng 10g ngày 1-8, xe cứu thương 60B-01830 bất ngờ chạy đến đường Tuyên Quang, cạnh chung cư Lê Qúy Đôn (Phú Thủy, Phan Thiết) bật ¢òι нụ, bật đèn ưu tiên chạy ít nhất 3 vòng quanh khu vực này.

Nhiều người dân cho biết, do trong thời điểm phòng chống dịch, cả đoạn đường đều 𝘩𝘰ả𝘯𝘨 𝘩ố𝘵 vì sợ có ai sinh sống tại chung cư hoặc gần đó bị cách ly.

𝘏à𝘯𝘨 𝘤𝘩ụ𝘤 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘷à 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 đ𝘪 đườ𝘯𝘨 đề𝘶 𝘵á 𝘩ỏ𝘢 đổ 𝘹ô 𝘥ừ𝘯𝘨 𝘭ạ𝘪 𝘹𝘦𝘮. 𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩ạ𝘺 3 𝘷ò𝘯𝘨 𝘷ừ𝘢 𝘤𝘩ạ𝘺 𝘷ừ𝘢 𝘩ú 𝘤ò𝘪, 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘹𝘦 𝘯à𝘺 𝘥ừ𝘯𝘨 𝘭ạ𝘪 𝘵𝘪ế𝘱 𝘵ụ𝘤 𝘩ú 𝘤ò𝘪 𝘪𝘯𝘩 ỏ𝘪 𝘭à𝘮 𝘯á𝘰 độ𝘯𝘨 𝘤ả 𝘬𝘩𝘶 𝘷ự𝘤.

Khi thấy hành động quá 𝘣ấ𝘵 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨 vì chiếc xe bật 𝘤ò𝘪 𝘩ú và quay đèn liên tục nhưng không ai xuống xe, một số người dân chặn chiếc xe cấp cứu này lại hỏi.

𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘩ì𝘯𝘩 ả𝘯𝘩 𝘨𝘩𝘪 𝘭ạ𝘪 𝘵𝘩ì 𝘭ú𝘤 𝘯à𝘺 𝘵𝘳ê𝘯 𝘹𝘦 𝘤ó 3 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘨ồ𝘮 𝘵à𝘪 𝘹ế 𝘷à 𝘮ộ𝘵 đô𝘪 𝘯𝘢𝘮 𝘯ữ. 𝘛à𝘪 𝘹ế 𝘹𝘦 𝘤ứ𝘶 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘣𝘪ế𝘵 𝘣ậ𝘵 𝘤ò𝘪 𝘩ụ để 𝘨â𝘺 á𝘱 𝘭ự𝘤 đò𝘪 𝘯ợ 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵ê𝘯 𝘚. ở 𝘬𝘩𝘶 𝘷ự𝘤 𝘵𝘳ê𝘯 𝘥𝘰 đế𝘯 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘩ạ𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤𝘩ị𝘶 𝘵𝘳ả 𝘯ợ 𝘳ồ𝘪 𝘯ổ 𝘮á𝘺 𝘤𝘩ạ𝘺 đ𝘪 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘴ự 𝘣ứ𝘤 𝘹ú𝘤 𝘤ủ𝘢 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 đị𝘢 𝘱𝘩ươ𝘯𝘨.

Đượ𝘤 𝘣𝘪ế𝘵 𝘹𝘦 𝘤ứ𝘶 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘯à𝘺 𝘭à 𝘹𝘦 𝘛𝘰𝘺𝘰𝘵𝘢 𝘏𝘪𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤. 𝘉ê𝘯 𝘤ử𝘢 𝘹𝘦 𝘨𝘩𝘪 𝘩à𝘯𝘨 𝘤𝘩ữ “𝘏ộ𝘪 𝘨𝘪á𝘰 𝘥ụ𝘤 𝘤𝘩ă𝘮 𝘴ó𝘤 𝘴ứ𝘤 𝘬𝘩ỏ𝘦 𝘤ộ𝘯𝘨 đồ𝘯𝘨 𝘝𝘪ệ𝘵 𝘕𝘢𝘮- 𝘊ấ𝘱 𝘤ứ𝘶 𝘯𝘩â𝘯 đạ𝘰”. 𝘛𝘩ế 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘣ê𝘯 𝘩ô𝘯𝘨 𝘹𝘦 𝘭ạ𝘪 𝘨𝘩𝘪 𝘥ò𝘯𝘨 𝘤𝘩ữ  “𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵â𝘮 𝘤ấ𝘱 𝘤ứ𝘶 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘨𝘪ả𝘮 30% 𝘱𝘩í 𝘥ị𝘤𝘩 𝘷ụ”.

Để 𝘭à𝘮 𝘳õ 𝘩ơ𝘯 𝘯𝘨𝘶ồ𝘯 𝘨ố𝘤 𝘤ủ𝘢 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘹𝘦 𝘤ấ𝘱 𝘤ứ𝘶 đá𝘯𝘨 𝘯𝘨ờ 𝘯à𝘺, 𝘲𝘶𝘢 𝘹á𝘤 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘗𝘓𝘖, 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘹𝘦 𝘯à𝘺 𝘵𝘩𝘶ộ𝘤 𝘴ở 𝘩ữ𝘶 𝘤ủ𝘢 𝘊ô𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘛𝘕𝘏𝘏 𝘛ù𝘯𝘨 𝘉á𝘤𝘩 𝘝𝘪ệ𝘵 𝘔ỹ (𝘏ố 𝘕𝘢𝘪 3, 𝘛𝘳ả𝘯𝘨 𝘉𝘰𝘮, Đồ𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘪) 𝘤𝘩ứ 𝘩𝘰à𝘯 𝘵𝘰à𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘮ộ𝘵 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤𝘩ă𝘮 𝘴ó𝘤 𝘴ứ𝘤 𝘬𝘩ỏ𝘦 𝘯à𝘰.

Đặc biệt là chiếc xe này đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 3-2015 tức đã hết hạn lưu hành hơn 5 năm. Thế nhưng 𝘭ợ𝘪 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘨ắ𝘯 đè𝘯, 𝘤ò𝘪 ư𝘶 𝘵𝘪ê𝘯, 𝘩ơ𝘯 5 𝘯ă𝘮 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘹𝘦 𝘯à𝘺 đã 𝘲𝘶𝘢 𝘮ặ𝘵 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘣𝘪ế𝘵 𝘣𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘪ê𝘶 𝘤𝘩ố𝘵 𝘊𝘚𝘎𝘛, 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘢 𝘷é 𝘲𝘶𝘢 𝘵𝘳ạ𝘮 𝘵𝘩𝘶 𝘱𝘩í 𝘷à 𝘵𝘪ế𝘱 𝘵ụ𝘤 𝘨â𝘺 𝘯á𝘰 𝘭𝘰ạ𝘯 để đò𝘪 𝘯ợ.